หน่วยตรวจสอบภายใน
     
หน่วยตรวจสอบภายใน อำนาจหน้าที่งานตรวจสอบภายใน
   
 
   
 
   
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ของ อปท. พ.ศ. 2545
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_180722_135139.pdf_021023_170416.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2565