ข้อมูล อบต.
     
ข้อมูล อบต. สภาพทางเศรษฐกิจ
   
 

 

 

          สภาพทางด้านเศรษฐกิจของตำบลบ้านเนิน - บ้านกลาง ประชาชนในจะประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ทั้งยังปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่น สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยสามารถสรุปโครงสร้างการประกอบอาชีพของประชาชน ดังนี้
        - ด้านกสิกรรม
พื้นที่ทำนาทั้งหมด 7,135 ไร่ พันธุ์ข้าวปลูกส่วนใหญ่ คือ พันธุ์ชัยนาท พิษณุโลก

        - ด้านการทำไร่
พื้นที่ทำไร่ทั้งหมด 1,480 ไร่ พืชที่ปลูกมาก คือ ไร่จาก ไร่นาสวนผสม ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ

        - ด้านเลี้ยงสัตว์
จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน 960 ครัวเรือน ประเภทของสัตว์ที่เลี้ยงมากที่สุด คือ ไก่ รองลงมาคือ โค เป็ด หมู

        - ด้านประมง
จำนวนครัวเรือนที่ทำ จำนวน 200 ครัวเรือนโดยประมาณประเภทของสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงคือ ปลานิล ปลาหม้อ ฯลฯ ๔.๒ ด้านพาณิชย์ / โบรารณสถาน / จำแนกได้ดังนี้
 

 

ที่

 

รายละเอียด

ตำบลบ้านเนิน
หมู่ที่ / จำนวน

ตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ / จำนวน

๑๐

๑.

วัด / สำนักสงค์

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.

โรงเรียนประถมศึกษา

-

-

-

-

-

-

๓.

สถานีอนามัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔.

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

-

-

-

๕.

อาคารเอนกประสงค์

-

-

-

-

-

๖.

สนามกีฬา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๗.

หอกระจายข่าว

๘.

โทรศัพท์สาธารณะ

-

๙.

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๑.

ร้านค้าขายของชำ

๑๒.

ร้านอาหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๓.

โรงสี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๔.

ร้านซ่อมรถ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๕.

ที่พักสายตรวจ / ป้อมตำรวจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๖.

ตลาดนัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๗.

ประปาหมู่บ้าน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๘.

บ้านเช่า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   
   
   

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2566