การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
     
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
   
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  จัดทำโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  เป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินที่เข้มแข็งและยั่งยืน  ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินในการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสูงสุดผ่านการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตสมดังวิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2566