นายสุทิน สังข์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
เบอร์โทร. 086-2729523
นายจรูญ บุญชูวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
เบอร์โทร. 092-4875127
นางปิยะนุช แก้วมาก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร. 086-7438956
นางวนิดา สังข์กล่อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร. 081-2726739
พ.จ.อ.นันทพล ปักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 082-9305596