ข้อมูล อบต.
     
ข้อมูล อบต. ประวัติความเป็นมา
   
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่   ๑๖  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๓๙   

 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2566