หน่วยตรวจสอบภายใน
     
หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_050722_102038.pdf_021023_170536.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2565