นายจงรักษ์ จันทร์ทอง
ประธานสภา อบต.บ้านเนิน
นายประสิทธ์ แซ่ลิ่ม
รองประธานสภา อบต.บ้านเนิน
นายสุทิน สังข์แก้ว
เลขานุการสภา อบต.บ้านเนิน
นางสาวอรพรรณ รอดเกลี้ยง
ส.อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน
นายจงรักษ์ จันทร์ทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน
นายนันทพงศ์ สุคันธเมศ
ส.อบต.หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน
นายสันติ สุขขนาน
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน
นายเสน่ห์ แพรกปาน
ส.อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเนิน
นายประสิทธ์ แซ่ลิ่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเนิน
นายประดิษฐ กิตติลิขิตกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเนิน
นางกรรนิการ์ แซ่ด่าน
ส.อบต.หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเนิน
นายประวิง ใจเพชร
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเนิน
นางสาวพรทิพย์ นาคดำ
ส.อบต.หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเนิน
นายธงชัย เพ็ชศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง
นายสันติภาพ เพ็ชรขำ
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง
นายเสรี เรืองหิรัญ
ส.อบต.หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง
นายธนาวิทย์ ภพรัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง